Вниз

Архив рубрики ‘Статті’

29
Чер

Підсилення плит

Монолітні плити підсилюють, як правило, нарощуванням перерізу.
При набетонці зверху плити очищають, роблять насічку бетону. Рекомен­дується наносити зчеплювальний шар із спеціальних модифікованих цементів. Для забезпе­чення кращої сумісної роботи старого і нового бетону плити пробивають штраби або отвори, які потім після бетонування працюють як шпонки (рис. 1, 2).
ДалееRead more

9
Тра

Підсилення колон

Підсилення залізобетонних колон.
Одним з найефективніших способів підсилення колон є влаштування залізо­бетонних  або металевих обойм (рис. 5.39–5.49).
Для зв’язку старого і нового бетону колону очищають і роблять на поверхні насічки.
Товщину обойми визначають з умови забезпечення захисного шару нової арматури і не менше 60 мм з умови бетонування, а також не більше 300 мм. Площа робочої арматури визначається розрахунком і приймається діаметром не менше 16 мм для стиснених стрижнів і не менше 12 мм – для розтягнених. Хомути діаметром не менше 6 мм для в’язаних і 8 мм – для зварних каркасів. Крок хомутів “s” не більше 15d, трьох товщин обойми, або 200 мм. ДалееRead more

13
Кві

Підсилення залізобетонних балок

Підсилення залізобеьтонних балок.
Повну заміну конструкцій проводять дуже рідко − у випадках втрати несучої здатності на 50−60 % і більше.
При частковому розвантаженні необхідно забезпечити повну сумісну роботу обох конструкцій − основної і конструкції підсилення. Розрахунок конструкцій підсилення виконують за існуючими нормами на величину навантаження, на яку необхідно розвантажити основну конструкцію. ДалееRead more

1
Кві

Підсилення кам’яних конструкцій

Влаштування обойм є одним із найпоширеніших та найефективніших мето­дів підсилення кам’яних конструкцій, який використовується в практиці при реконструкції будівель та споруд (рис. 4.1). ДалееRead more

26
Бер

Підсилення окремо стоячих фундаментів

При підсиленні окремо стоячих фундаментів під колони та опори корис­туються такими методами, як і при підсиленні стрічкових фундаментів. Влашту­вання залізобетонної обойми-сорочки за недостатньої міцності матеріалу фунда­менту подано на рис. 3.12, 3.13 (виникає внаслідок замороження свіжого бетону). ДалееRead more

21
Бер

Підсилення стрічкових фундаментів

Розрізняють підсилення самого фундаменту за недостатньої міцності мате­ріалу фундаменту або підсилення фундаментів за допомогою їх поширення за недостатньої міцності ґрунтів основи. При підсиленні тіла фундаменту може використовуватись метод закріплення цементацією ДалееRead more

14
Бер

Методи підсилення грунтів основ

Ці методи зводяться в основному до підвищення несучої здатності ґрунтів основи за допомогою штучного зміцнення.
Метод силікатизації основ: призначається для дрібних та пилуватих пісків, пливунів, лесоподібних та насипних ґрунтів. ДалееRead more

9
Бер

Фізико-механічні властивості матеріалів будівель

Фізико-механічні властивості матеріалів встановлюють за допомогою від­бору зразків з конструкцій (бетону, арматури, металу, основи ґрунтів фундаменту тощо) і випробовуванням їх у лабораторних умовах. Місце відбору взірців вибирають у найхарактерніших місцях конструкцій, які одночасно не вплинуть на їхню несучу здатність. ДалееRead more

7
Бер

Реконструкція будинків та споруд

Реконструкція будівель і споруд − це їхнє перероблення з метою часткової чи повної зміни функціонального призначення, встановлення нового ефективного обладнання, покращення забудови території відповідно до сучасних підвищених нормативних вимог. Реконструкція будівель є частиною загальної реконструкції виробничих під­приємств чи міського району, житлового масиву, комплексу соціально-побутових, культурних закладів. ДалееRead more

5
Бер

Обстеження будинків та споруд

Завдання обстеження.

Обстеження будинків і споруд є важливою частиною комплексу робіт з оціню­вання їхнього технічного стану. Обстеження будинків встановлюють дійсну несучу здатність і експлуатаційну придатність будівельних конструкцій, основ та фундаментів. ДалееRead more