Вниз

7 Березень 2013

Реконструкція будинків та споруд

Реконструкція будівель і споруд − це їхнє перероблення з метою часткової чи повної зміни функціонального призначення, встановлення нового ефективного обладнання, покращення забудови території відповідно до сучасних підвищених нормативних вимог. Реконструкція будівель є частиною загальної реконструкції виробничих під­приємств чи міського району, житлового масиву, комплексу соціально-побутових, культурних закладів.

Реконструкція будинків і споруд виконується і під час технічного переозб­роєння підприємств.

Переобладнання передбачає перепланування і збільшення висоти примі­щень, підсилення, за необхідності – частковий демонтаж і заміну конструкцій, а також надбудову, прибудову і покращання фасадів будинків.

Під час реконструкції будівель і технічного переозброєння капітальні вкладення істотно менші і окуповуються у 2–2,5 раза швидше, ніж під час капітального будівництва. З іншого боку, загальні затрати часу на реконструкцію у 1,5–2,0 раза менші, ніж на новобудову.

Реконструкція будівель повинна мати комплексний характер, враховувати тривалу перспективу розвитку міст, регіону, підприємства. Некомплексний підхід, ураху­вання вимог тільки сьогодення, відсутність перспективного планування можуть привести через деякий час до неможливості виконання наступної реконструкції будівлі без зносу забудови, яка склалась після попередньої реконструкції споруди.

Реконструкція будівель часто пов’язана з відновленням експлуатаційних показників і підсиленням несучих елементів будинків і споруд. Ці роботи вимагають  інди­відуальних підходів і інженерних рішень, які відрізняються від підходів і конструк­тивних рішень при новому будівництві.

Важливою проблемою сьогодення є реконструкція житлового фонду.

Мета реконструкції житлового фонду полягає в його переобладнанні для покращання планувальних рішень, підвищення ступеня благоустрою інженерного обладнання будинків, створення квартир для посімейного поселення, які відпо­відають сучасним вимогам.

Соціальні завдання реконструкції будівлі полягають у докорінному поновленні забу­дови і планувальної структури житлового фонду. Ці задачі передбачають покращання і поступове вирівнювання умов життя мешканців старих і нових міських районів згідно із сучасними вимогами.

Містобудівні завдання реконструкції будівлі полягають у покращанні планування та архітектурно-просторових якостей забудови міста, оздоровленні міського сере­довища, вдосконаленні сітки магістралей вулиць, площ транспортних і пішохідних зв’язків, а також впорядкуванні систем інженерного обладнання і комунального господарства.

Особливості реконструкції виробничих будинків і споруд

Реконструкцією виробничих будинків і споруд розв’язують такі основні завдання:

      зміна об’ємно-планувальної структури будинку відповідно до потреб нового виробництва, а у випадку заміни функціонального призначення будинку –  вимог нового розташування цехів і служб;

      підвищення експлуатаційних якостей існуючих несучих і огороджуваль­них конструкцій відповідно до нових вимог виробництва;

      зміна основних будівельних параметрів будинку (конфігурації, плану, висоти приміщень, сітки колон);

      модернізація інженерних систем;

      вдосконалення архітектурно-художніх якостей будинку та його інтер’єрів з урахуванням сучасних вимог до загальної композиції будинків та критеріїв промислової естетики;

      перевірка несучої здатності конструкцій і забезпечення їхньої експлуата­ційної здатності у разі підвищення навантаження або за наявності пошкодження.

Під час реконструкції промислових будинків і споруд виникає необхідність у виконанні робіт, які не характерні для нового будівництва − демонтаж конст­рукцій, їхнє підсилення, заміна окремих конструктивних елементів, повний демон­таж, переміщення будинків і споруд. Особливістю цих робіт є те, що з ними завжди пов’язаний комплекс робіт із забезпечення стійкості конструкцій, які зберігають, і підсилення конструкцій.

Оцінка доцільності проектних рішень реконструкцій

Як правило, роботи з реконструкції будинків та споруд вважають рентабельними, якщо затрати на їх проведення не перевищують 70 % вартості нового будинку, але це не стосується випадків, коли йдеться про модернізацію і відновлення будинків і споруд, які є історичними або архітектурними пам’ятками. Як показує досвід, реконструкція будинків майже завжди доцільніша, ніж нове будівництво.

Економічна доцільність реконструкції будівлі і технічного переоснащення діючих підприємств забезпечується за рахунок зменшення капітальних вкладень, змен­шення витрат та інтенсивності використання матеріальних, трудових, енергетичних ресурсів, термінів виконання робіт порівняно з новим будівництвом.

Економічну доцільність реконструкції можна встановити за допомогою порівняння витрат на реконструкцію з витратами на будівництво нової споруди такої самої площі з урахуванням термінів подальшої експлуатації.

Cp/Bp<Cn/Bn

де Cp  і Cn  − вартість відповідно реконструкції і нового будівництва;

               Bp і Bn  − час служби відповідно будинку після реконструкції та нового будинку.

Вибір варіанта реконструкції визначається розміром приведених затрат, які дорівнюють

Ç=Ci+En*Ki

де     Ci − собівартість реконструкції будівлі і-го варіанта; En    =  0,15 − нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень;     Ki − капіталовкладення і-го варіанта реконструкції.

 

 


Еще из рубрики Статті

Поделись своими мыслями!

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.